Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1 In deze voorwaarden wordt NenneDesign, gevestigd te Sneek, aangeduid als NenneDesign en haar contractpartner als Klant.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aanbiedingen van NenneDesign en op alle met NenneDesign aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.3 Indien de Klant verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door NenneDesign is ingestemd.

1.4 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.5 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de Klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

1.6 Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met NenneDesign in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.7 NenneDesign behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Door het gebruik van de internetsite van NenneDesign en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.9 NenneDesign is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de Klant. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen en webacties van NenneDesign zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 NenneDesign behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de Klant verstrekte opdracht per email is verzonden naar het door de Klant opgegeven emailadres. De Klant en NenneDesign komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan Klant is verzonden. De elektronische bestanden van NenneDesign gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.4 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. NenneDesign garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen, verzendingen en betalingen

3.1 Alle door NenneDesign vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€), inclusief 19% B.T.W. en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden.

3.3 De hoogte van de normale verzend- en administratiekosten staan op de internetsite vermeld en gelden voor de verzending binnen Nederland. Indien de Klant alleen kiest voor de standaard verzendkosten is de verzending niet verzekerd. Wanneer de TNT Post de zending kwijtraakt is NenneDesign of de TNT Post nimmer aansprakelijk voor het aankoopbedrag van de Klant. Het is mogelijk te kiezen voor een andere verzend- of betaalmethode waardoor nadere voorwaarden gelden, dit wordt duidelijk aan de Klant gecommuniceerd.

3.4 De Klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling onder Rembours te laten versturen. De kosten van Rembourszending bedragen € 14,00 per bestelling bovenop de standaard verzend- en administratiekosten. Deze kosten zijn voor rekening van de Klant. Bij weigering van rembourszendingen is de Klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten en rembourskosten te vergoeden.

3.5 De Klant kan er op verzoek voor kiezen de bestelling verzekerd te laten versturen. Dit dient de Klant apart te vermelden bij bestelling. Per email wordt de Klant op de hoogte gesteld van de bijkomende kosten en het gewijzigde totaalbedrag van de aankopen.

3.6 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

3.7 NenneDesign kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de Klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.8 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.9 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:

* betaling vooraf op de bankrekening; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van het aangetekend versturen over op bankrekeningnummer 57.38.63.601 ten name van J.C. Rozenberg te Sneek, onder vermelding van factuurnummer.

* betaling vooraf via PayPal; de Klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten en eventuele kosten van het aangetekend versturen over via Paypal met
info@NenneDesign.nl

3.10 Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen. NenneDesign stelt het op prijs dat indien de Klant afziet van bestelling dit per email laat weten.

4. Regeling

4.1 NenneDesign heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd:

* Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen twee werkdagen na ontvangst van de betaling via TPG post, dit geschiedt op eigen risico. Wanneer er voor de extra mogelijkheid word gekozen van het aangetekend versturen dan is de bestelling van de Klant verzekerd en loopt geen risico.

* Bij levering onder Rembours en Aangetekend versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de bestelling.

* De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de Klant de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is of er zal een oplossing worden aangeboden. Vertragingen zullen aan de Klant per email of telefonisch worden gemeld.

4.3 Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

4.4 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden

5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van producten gaat pas over, indien de Klant al hetgeen de Klant op grond van enige overeenkomst aan NenneDesign verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten door NenneDesign aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. NenneDesign biedt de mogelijkheid het vervoer te verzekeren (aangetekende post verzending); hiervoor worden kosten in rekening gebracht.
Indien de Klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. Dit geldt ook voor het weigeren van rembourszendingen; in dat geval is de Klant verplicht de in rekening gebrachte verzend- en administratiekosten te vergoeden. Eventuele retourzendingen aan NenneDesign zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 De Klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De Klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de Klant NenneDesign daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft NenneDesign de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan NenneDesign te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de producten niet beschadigd of gebruikt zijn.

6.4 Indien de Klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt NenneDesign zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de Klant aan NenneDesign betaalde.

6.5 De kosten voor eventuele retourzendingen aan NenneDesign zijn voor rekening van de Klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden. Indien de Klant de producten retour zendt zonder frankering danwel niet deugdelijk verpakt, heeft NenneDesign het recht de retourzending te weigeren.

7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 NenneDesign is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van NenneDesign. NenneDesign is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.2 Indien NenneDesign, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.3 Het is mogelijk dat NenneDesign op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. NenneDesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is NenneDesign niet gehouden haar verplichtingen tegen de Klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen tegen de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

9. Intellectueel eigendom

9.1 De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij NenneDesign, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

9.3 Het is de Klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van NenneDesign tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

10. Persoonsgegevens

10.1 De gegevens die door de Klant worden verstrekt, worden door NenneDesign vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

* het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres

* het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site

* het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

10.2 NenneDesign neemt bij gebruik alle van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

10.3 NenneDesign verstrekt geen klantgegevens aan derden.

11. Toepasselijk recht en bevoegd rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

11.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

12. Diversen

12.1 NenneDesign is gevestigd te Sneek.

12.2 Gelieve alle correspondentie te zenden naar het emailadres info@NenneDesign.nl of naar NenneDesign, Leeuwarderkade 21, 8603 CB te Sneek.

12.3 Wanneer door NenneDesign gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Klant kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat NenneDesign deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.